Algemene Verkoopvoorwaarden van DENTSPLY IH B.V.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk, tenzij daarvan op enig punt uitdrukkelijk en schriftelijk door de vennootschap is afgeweken.

2. Koper heeft door een overeenkomst met de vennootschap te sluiten, afstand gedaan van beroep op andere voorwaarden. Ook indien in de voorwaarden van de koper een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang boven eventuele voorwaarden van de koper.

Offertes

3. Alle door de vennootschap gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. De vennootschap is eerst gebonden nadat de vennootschap een opdracht of order definitief schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk bevestigd. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, die van de bevestiging van de vennootschap afwijken, zijn eveneens slechts geldig, indien deze schriftelijk door de vennootschap zijn bevestigd.

Prijzen

4. Voor levering binnen Nederland zijn alle prijsnoteringen exclusief btw., doch inclusief standaardverpakking. Alle prijzen zijn zonder voorafgaande kennisgeving aan wijziging onderhevig, tenzij voor een bepaalde periode schriftelijk vaste prijzen zijn overeengekomen.

Levertijd

5. Overeengekomen levertijden gelden slechts ten naaste bij en voor levering af magazijn.

6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de koper nimmer het recht schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst of beide te eisen.

Levering

7. De leverantie geschiedt alleen per bestelverpakkingseenheid, zoals vermeld in onze prijscourant. Pallets zullen worden gefactureerd tegen de kostprijs en zullen bij teruggave gecrediteerd worden.

8. Leverantie geschiedt af fabriek.

9. Orderwaarden beneden de € 115,00 worden verhoogd met € 10,00 voor vracht- en administratiekosten.

10. Expreszendingen, respectievelijk spoedzendingen worden belast met de extra kosten, uitgaande boven de normale kosten voor een vergelijkbare zending.

Reclames

11. Eventuele reclames dienen door de koper uiterlijk binnen acht dagen na aankomst van het materiaal op de plaats van bestemming schriftelijk bij de vennootschap te worden ingediend.

12. Indien de vennootschap een gebrek bewezen acht of het producten betreffen, die bij retournering voor vergoeding in aanmerking komen, zal zij te hare keuze het ondeugdelijke materiaal vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. De vennootschap zal verder tot vergoeding van met name genoemde producten overgaan, nadat de vennootschap voor terugzending vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven; de aanlevering dient franco ons magazijn te geschieden.

13. De vennootschap is in geen geval gehouden tot meer of andere schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, dan hierboven genoemd.

Overmacht

14a. In geval van overmacht als bedoeld sub b. wordt de nakoming van de verplichtingen van de vennootschap van rechtswegen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Van het intreden van deze overmachttoestand zal de vennootschap de koper schriftelijk mededeling doen. Indien deze overmachttoestand langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de vennootschap het recht uitvoering der overeenkomst verder op te schorten of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, te hare keuze. Noch in geval van overmacht, noch in geval van ontbinding of annulering als hiervoor bedoeld, zal de koper aanspraak op schadevergoeding hebben.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden te Den Haag, nr. 27088755.

b. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld van de vennootschap te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor nakoming van een wettelijke verplichting van de vennootschap al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Betaling

15. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

16. Ondanks eventuele klachten over gebreken van het materiaal is de koper tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.

17. De vennootschap is gerechtigd een koper die het door hem verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, vanaf de vervaldag over dat bedrag rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente (art. 1286 BW). Indien door de vennootschap, bij niet tijdige betaling, tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan, komen de daaraan verbonden gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen die van juridische bijstand in welke vorm dan ook, ten laste van de koper.

18. Het weigeren van goederen ontheft de koper niet van zijn betalingsplicht. De koper is niet gerechtigd tot het terugzenden van goederen, tenzij de vennootschap daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend.

Eigendomsvoorbehoud

19. De vennootschap behoudt zich de eigendom van het verkochte voor, tot het tijdstip waarop de koper aan al zijn verplichtingen uiten de wederzijdse handelsbetrekkingen heeft voldaan. Zolang het eigendomsvoorbehoud van de vennootschap duurt, kan de koper over het verkochte uitsluitend beschikken voor eigen bewerking of verwerking of voor doorlevering in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Slotbepaling

20. Op alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventueel uit de overeenkomst met de vennootschap voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegde Nederlandse rechter.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden te Den Haag, nr. 27088755.